שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 443 מתאריך 26-10-2004