שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 445 מתאריך 28-10-2004