שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 550 מתאריך 30-08-2005