שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 794 מתאריך 31-08-2007