מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2007003 מתאריך 21-10-2007