שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 811 מתאריך 08-10-2007