ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' מס' 2004012 מתאריך 30-06-2004