שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1427 מתאריך 04-09-2012