שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 929 מתאריך 30-07-2008