שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 153 מתאריך 29-01-2002