שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 358 מתאריך 01-12-2003