שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 359 מתאריך 04-12-2003