שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 375 מתאריך 28-01-2004