שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 198 מתאריך 08-05-2002