שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 200 מתאריך 28-04-2002