שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 211 מתאריך 16-06-2002