מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2002002 מתאריך 22-01-2002