שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 220 מתאריך 29-07-2002