שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 305 מתאריך 29-05-2003