שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 240 מתאריך 29-09-2002