שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 260 מתאריך 31-12-2002