שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 262 מתאריך 24-12-2002