שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 324 מתאריך 22-07-2003