ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית מס' 2009013 מתאריך 30-11-2009