שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 296 מתאריך 24-04-2003