שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 297 מתאריך 29-04-2003