ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית מס' 2007006 מתאריך 18-06-2007