ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית מס' 2012002 מתאריך 27-02-2012