שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1339 מתאריך 31-01-2012