שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1178 מתאריך 07-09-2010