שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 370 מתאריך 29-12-2003