שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 803 מתאריך 25-09-2007