שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 826 מתאריך 29-11-2007