ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית מס' 2002014 מתאריך 28-10-2002