שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 580 מתאריך 26-12-2005