שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 965 מתאריך 23-11-2008