שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 614 מתאריך 30-04-2006