ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' מס' 2008024 מתאריך 31-12-2008