ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית מס' 2008010 מתאריך 27-10-2008