שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 838 מתאריך 27-12-2007