מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית מס' 2004017 מתאריך 22-12-2003