מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2008013 מתאריך 21-02-2007