מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על קרקע חקלאית מס' 2004022 מתאריך 08-06-2004