מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2004234 מתאריך 04-07-2007