מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים מס' 2004257 מתאריך 24-07-2007