מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים מס' 310 מתאריך 16-01-2006