שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 430 מתאריך 24-08-2004