שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 542 מתאריך 28-07-2005