שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1134 מתאריך 08-04-2010