שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים מס' 1230 מתאריך 28-03-2011